Lady of justice, wooden & gold gavel and books on wooden table and wooden background

Umorzenie długu – kiedy następuje?

Umorzenie długu jest to dobrowolne anulowanie całości lub części zadłużenia w ramach porozumienia umownego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W jakich przypadkach może dojść do umorzenia długu? Wyjaśniamy.

Umorzenie długu – co to jest?

Umorzenie długu jest to dobrowolne anulowanie całości lub części zadłużenia w ramach porozumienia umownego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

Umorzenie długu może nastąpić w wyniku pozytywnej odpowiedzi wierzyciela na prośbę dłużnika, w której zawarte zostały obiektywne argumenty uzasadniające brak możliwości spłaty zadłużenia.

Przedawnienie długu

Kodeks cywilny przewiduje cztery podstawowe terminy przedawnienia. Przedstawione poniżej terminy przedawnienia należy stosować z uwzględnieniem zawartej w artykule 118 kc uwagi, że „koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

6 lat – wszelkie roszczenia majątkowe, z wyłączeniem roszczeń o świadczenia okresowe, roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz tych, co do których przepis szczególny przewiduje krótszy termin przedawnienia albo których przedawnienie zostało wyłączone

3 lata – roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

3 lata – roszczenia o świadczenie okresowe (np. czynsz najmu, alimenty)

6 lat – wszystkie roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi należnymi w przyszłości

Dalsze księgi kodeksu, a także inne ustawy, przewidują liczne odstępstwa od przedstawionych zasad. Oto najważniejsze z nich:

– dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych – 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, lecz nie później niż 10 lat od daty popełnienia czynu; 10-letni termin nie znajduje zastosowania przy roszczeniu o naprawienie szkody na osobie

– dla roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwami – 20 lat od daty popełnienia przestępstwa

– dla roszczeń przedsiębiorcy z tytułu dokonanej sprzedaży – 2 lata

– dla roszczeń z tytułu umowy przewozu – 1 rok

– dla roszczeń pracodawcy i pracownika ze stosunku pracy – 3 lata.

Ponadto orzecznictwo sądowe wypracowało dodatkowe szczególne reguły przedawnienia roszczeń ubocznych powiązanych z innym roszczeniem. Taki charakter mają odsetki za opóźnienie, które przedawniają się w terminie przewidzianym dla świadczeń okresowych, jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia o kwotę główną.

W przypadku roszczeń z określonym terminem płatności bieg przedawnienia rozpoczyna się z chwilą nadejścia tego terminu (wymagalność). W jego braku, gdy płatność zależy od określonej czynności wierzyciela, na przykład od wypowiedzenia pożyczki bezterminowej, bieg przedawnienia rozpoczyna się przy fikcyjnym założeniu, że wierzyciel dokonał tej czynności najwcześniej, jak tylko mógł. Szczegółowe regulacje prawne mogą ustanawiać odmienne zasady ustalania daty rozpoczęcia biegu przedawnienia. Tak jest w przypadku roszczeń deliktowych, gdzie datą początkową jest dzień popełnienia czynu niedozwolonego, albo dzień, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia (szczegółowo określa to art. 4421 Kodeksu cywilnego).

Ś24.tv

O Ryszard Zieliński

E-mail: ryszard.zielinski@sledcza24.tv Telefon: +48 534 890 426

nic nie znaleziono

Zgłoś przestępstwo

Policja 112

Spółka Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota ma 177 MILIONÓW ZŁOTYCH zadłużenia!

Bankruci, tylko formalnie

Sprzedaż podręczników zakończona wielkim oszustwem. Kobieta straciła niemal 7 tys. zł

Sprzedaż podręczników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *