• Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w Sklepie Internetowym lub po złożeniu zamówienia jest IT2ID Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Woźnej 9C/2, 61-777 Poznań, Polska. Podanie danych jest dobrowolne.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celu prowadzenia korespondencji mailowej dotyczącej wiadomości przesłanej i zainicjowanej przez Państwa.

  W szczególności chcemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  • prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą).
  • marketingowym Administratora
 • Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

  System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 • Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

  Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.